۱۳۹۷ دی ۹, یکشنبه

گذر زمان


 زندگی روزی آغاز می شود. روزی به پایان می رسد. و ما در یکی از این تجربه ها می فهمیم که نه آن آغاز چنان شعف آور است و نه این پایان چنون هول آور! قدم زدن در فاصله ی ایندو اما ! حدیث دیگری است!